Reisijateveo eeskirjad reisidel

Eeskirjad

Reisijateveo eeskirjad reisidel

Mõisted

Vedaja - veoteenuse osutaja Baltic Shuttle OÜ. Kodulehe aadress: balticshuttle.ee

Reisija - füüsiline isik, kes kasutab "Vedaja" sõidukit sõiduks vastava "Vedajaga" sõlmitud lepingu alusel.

Reis - bussireis kindlal marsruudil ühes suunas algpunktist kuni lõpp-punkti.

Pilet - "Reisija" ja "Vedaja" vaheline leping "Reisiks" vastavalt nimetatud andmetele.

Kassa - piletite müügipunktid

Agentuur - "Vedaja" esindaja, kellel on seaduslik õigus müüa, muuta ja tühistada "Vedaja" "Pileteid".

Pagas - Kindlalt suletud pakend (kohver, kott jms.), kuhu on mahutatud "Reisija" poolt bussi pagasiruumis vedamiseks ära antavad esemed. Pagas on määratud kohtade arvu, kaalu ja mõõtmetega.

On-line - Piletite on-line-müügisüsteem "Vedaja" kodulehel  balticshuttle.ee

e-mail - bilet@balticshuttle.ee, "Vedaja" elektronposti aadress "Piletite" arvestuse pidamiseks.

Pileti ostmine

Pileteid on võimalik osta:

 • "On-line" veebisaiti  balticshuttle.ee
 • Agentuuridest. Täielik volitatud Agentuuride nimekiri on toodud ära Vedaja kodulehel.
 • Bussijuhi juures, maandumisel. (NB! Piletid müüakse ilma allahindlusteta.)

Pileti ostmisel peab Reisija esitama järgmise minimaalse info enda kohta: Ees- ja perekonnanimi,

Sünnipäev, passi number, kodakondsus, kontakttelefoni number või e-posti aadress, väljumis- ja sihtkohad, soovitav Reisi kuupäev ja kellaaeg.

Juhul, kui Reisija soovib saada võimaldatavat soodustust, peab ta vajadusel esitama tõendava dokumendi.

Kohe pärast Pileti kättesaamist peab Reisija kontrollima kõigi sellele kantud andmete õigsust.

Pileti eest tasumisega kinnitab Reisija, et ta on tutvunud ja nõustub käesolevate eeskirjadega, millega on võimalik tutvuda kõigis Agentuurides ja Vedaja kodulehel.

Pileti muutmine

Piletit (passiandmete) on võimalik muuta hiljemalt 1 tund enne bussi väljumist vana Pileti esitamisel ja selles Agentuuris, kust see osteti, arvestades antud Agentuuri lahtiolekuaegu.

Piletil ees-, perekonnanime, reisi aega, reisi kuupäeva muutmise eest võetakse tasu 10 euro.

Piletid, mis on ostetud läbi On-line, ei kuulu muutumisele (ainult Pileti tagastamine on võimalik).

Juhul, kui Pilet osteti sooduskampaania käigus, siis sihtkohast väljumise kuupäeva või kellaaega ei muudeta.

Pileti tagastamine, reisist loobumine

Reisijal on õigus loobuda reisist täielikult (sinna ja tagasi) või tagasisõidust, ainult sinnasõidust loobuda ei ole võimalik.

Reisist loobumine tuleb vormistada hiljemalt 12 tund enne bussi väljumist Pileti esitamisel ja selles Agentuuris, kust see osteti, arvestades antud Agentuuri lahtiolekuaegu.

Vastasel juhul kompensatsiooni ei maksta.

Tagastamine Piletid, mis on ostetud On-line:

Pileti tagastamisel teha sooviavaldus e-meilile info@balticshuttle.ee kus teatada:

 • pileti number
 • reisija andmed
 • pangakonto andmed

Tagastus toimub 15. tööpäeva jooksul.

Kampaania ajal ostetud pileteid ei saa tagastada.

Pagasi ja käsipagasi vedu, paigutamine

Reisija võib võtta endaga bussi salongi kaasa ühe käsipagasi ühiku kaaluga kuni 5 kg, maksimaalne suurus on 45 × 35 × 20 cm.

Bussi salongi kaasa võetud käsipagasi eest vastutab täielikult Reisija ise.

Reisija võib tasuta kaasa võtta ühe registreeritud pagasiühiku, mis kaalub kuni 30 kg ja mille kolme mõõtme (pikkus + laius + kõrgus) summa on kuni 180 cm, kuid mitte rohkem kui 90 cm ühelgi küljel.

Reisija Pagas paigutatakse bussi pagasiruumi.

Keelatud on vedada Pagasit, kui Reisijat ennast bussis ei ole.

Keelatud on vedada Pagasi" ja/või käsipagasit, mis sisaldab keelatud Pagasi nimekirja kuuluvaid esemeid.

Pagas ja/või käsipagas loetakse keelatuks, kui see sisaldab: radioaktiivseid aineid, lõhkeaineid, mürgiseid, söövitavaid, kergestisüttivaid, tugeva lõhnaga ja värvi andvaid aineid, samuti esemeid ja asju, mis ei ole nõuetekohaselt pakitud, esemeid ja asju, mis võivad bussi määrida või kahjustada.

Reisija õiguses ja kohustused

Reisijal on õigus:

 • saada veoteenust vastavalt ostetud Sõidupiletile;
 • saada seadusega või seaduse alusel kehtestatud sõidusoodustust;
 • vedada pagasit vastavalt kehtestatud korrale.

Reisija on kohustatud:

 • ilmuma Piletil märgitud bussi väljumiskohta ja registreeruma hiljemalt 10 minutit enne Piletil märgitud bussi väljumisaega.
 • kogu Reisi jooksul omama käepärast kehtivat Piletit paberikandjal ja isikut tõendavat dokumenti. Juhul, kui Reisija on saanud soodustariifiga Pileti, peavad tal olema käepärast ka dokumendid, mis vajadusel tõendavad selle soodustariifi kasutamise õigust. Esitama eespool nimetatud dokumendid bussijuhile või kontrolliteenistusele nende nõudmisel.
 • tagama, et käsipagas ega muud esemed ei ohustaks ega häiriks ülejäänud Reisijaid.

Reisijal on keelatud:

 • viibida bussi salongis ilmses alkoholi- või narkojoobes, määrdunud rõivastes, tarbida alkohoolseid jooke, suitsetada ning tülitada teisi Reisijaid
 • avada/sulgeda aknaid ja luuke ilma bussijuhi loata
 • takistada uste avamist/sulgemist ja piirata bussijuhi vaatevälja
 • segada bussijuhti või takistada kontrolliteenistuse tööd
 • lõhkuda, kahjustada või määrida bussi või bussi salongi
 • seada ohtu ennast ja teisi Reisijaid

Vedaja õigused ja kohustused

 • Vedaja ei võta vastutust bussi graafikust mahajäämise, mitteõigeaegselt peatusesse saabumise eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tagajärjel (k.a kuid mitte piiramatult: ilmastikuoludest, ummikutest teedel, teeremondist, riigiorganite tegevuse tõttu, järjekordadest piiril, tolli ja -passikontrollist jne), samuti Reisijate endi tegevuse tõttu ja mis mõjutab Vedaja kohustuse täitmist. Ka teistel põhjustel, mida Vedaja, vaatamata ettevõetud abinõudele, ei saanud ette näha ega ära hoida.
 • Vedaja ei vastuta pagasiruumi paigutatud reisipagasi sisu ega selle säilimise eest, samuti ei vastuta vedaja Reisija pagasis olevate hinnaliste esemete (juveelid, foto- ja videotehnika, rahakupüürid, pangatšekid, väärtpaberid, kergesti purunevatest materjalidest esemed jms.) purunemise või kadumise eest.
 • Vedaja süül tekitatud kahju pagasiruumi paigutatud reisipagasile hüvitatakse kuni 200 EUR väärtuses. Üle 200 EUR väärtuses kahjud kuuluvad hüvitamisele Reisija isikliku kindlustuslepingu olemasolul kindlustusfirma poolt.

Bussi mitteväljumisel Vedaja süül või Reisi katkemisel bussi tehnilise rikke tõttu korraldab Vedaja asendustranspordi esimesel võimalusel. Lisaks sellele tagab Vedaja:

 • kui antud punktis toodud põhjustel hilines buss väljumisega üle 2 tunni või jõudis sihtkohta vähemalt 2-tunnise hilinemisega, kompenseeritakse Reisijale avalduse alusel 50% Sõidupileti maksumusest;
 • kui antud punktis toodud põhjustel hilines sihtkohta jõudmine vähemalt 5 tundi, kompenseeritakse Reisijale avalduse alusel 100% Sõidupileti maksumusest.

Vedajal on õigus keelduda reisiteenuse pakkumisest ning piletiraha tagastamisest juhul, kui Reisija:

 • rahvusvahelistel väljumistel ei oma bussi sisenemisel kehtivat reisidokumenti;
 • reisidokumendil olev nimi ei ole sama, kui ostetud Sõidupiletil märgitud Reisija nimi;
 • ei jõua bussi graafiku järgseks väljumisajaks piletil märgitud peatusesse.
 • ei ole Reisi vältel tehtavas vahepeatuses naasnud bussi graafiku järgsel väljumisajal või vastavalt bussijuhi poolt enne peatust antud informatsioonile;
 • on alkoholi- või narkojoobes;
 • ohustab või häirib kaasreisijaid;
 • häirib mõnel muul viisil Reisi toimumist ja ohutust;
 • piiriületuseks vajalikud dokumendid on vormistatud puudulikult või puuduvad üldse;
 • Juhul, kui Reisijal tekib riigi ametivõimudega arusaamatusi kehtetu viisa, passi, reisikindlustuse, salakauba vms tõttu, on bussimeeskonnal õigus jätta Reisija piirile või lähimasse asustatud punkti või toimida vastavalt ametivõimude seadusjärgsele nõudmisele. Sõidupileti maksumust sellisel juhul ei tagastata.

Kaebused ja pretensioonid Vedaja võetakse menetlusse juhul, kui nad on esitatud firmale hiljemalt 14 päeva pärast sõitu.

Vedaja jätab endale õiguse teha muudatusi sõiduplaanides, hinnakirjades ning käesolevas reisijate- ja pagasiveo eeskirjas. Juhul, kui Reisijal on ostetud Sõidupilet Reisile, mis tühistatakse või mille sõidugraafik muutub, kohustub Vedaja sellise Sõidupileti tagasi ostma või pakkuma võimalust sõita mõne teise, Reisijale sobivama Reisiga.

Muud nõuded reisijale

Lubatud vedada väikeloomi ainult spetsiaalsetes transpordiks mõeldud puurides või kastides maksimummõõtudega 40 x 40 cm (laius, pikkus), nii et see mahub istmele. Lemmikule tuleb osta pilet, lemmikloomapileti hind võrdne Reisija Sõidupileti hinnaga.